Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO 10004:2012

ISO 10004:2012 (پایش و اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتری)

کسب رضایت مشتری از ارائه خدمات و با محصولات سازمان ها و اندازه گیری این میزان در کسب موفقیت سازمان بر هیچکس پوشیده نیست.

نکته ای که برای بهبود عمکرد واستراتژی سازمان کمک کننده است اطلاع از میزان رضایت مشتری و نقاط قوت و ضعف مربوط به سازمان هست که نهایتا منجر به بهبود مستمر در ارائه خدمات ومحصولات شده و در نتیجه منافع تجاری شرکت را تقویت مینماید.

پایش و اندازه گیری میزان شکایت ها (بالخص شکایات پنهانی)بسیار دشوار و پیچیده است این موضوع زمانی بسیار برجسته میشود که در طول زمانی مشخص سازمان 30 شاکی داشته باشد،30 نفر شاکی زمانی بسیار بغرنج میشود که میدانیم تعداد واقعی شاکیان 600 نفر میباشد که تعداد 570 نفر زحمت شکایت را به خود نداده اند اما بد گویی های حول شرکت به 5000 نفر میرسد!!جالب اینجاست که همان 30 نفر شاکی باعث میشوند 2500 نفر بدون اینکه محصولات و خدمات ما را تست کنند از ما متنفر شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us