Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO 10006

 

ISO 10006 (سیستم مدیریت پروژه)

تعریف مدیریت پروژه عبارت است از یک راهبری نظامند و سیستماتیک به منظور دست یافتن به اهداف پروژه در طول حیات پروژه.

استقرار ایزو 10006و اخذ گواهینامه ایزو 10006 به کارفرما این اطمینان را میدهد که پیمانکار دارای برنامه ای هدفمند و نظامند در طول انجام پروژه می باشد.

سازمانی که در آن استاندارد ایزو 10006 استقراریافته یا PMBOK پیاده  سازی شده ضمن سازماندهی بهتر امور منجر به افزایش بهره وری و اثربخشی بیشتر می گردد.

برخی از مزایای استاندارد مدیریت پروژه :

-کسب نگرشی سیستمند به پروژه ها و مدیریت آن

-مدیریت مطلوب تر هزینه های جاری مربوط به پروژه

 

 

-بهبود مستمر روابط درون و برون سازمانی این روابط میتواند بین کارفرما،ناظر ویا پیمانکار را شامل شود.

-زمانبندی هدفمند وزمان به صورت صحیح مدیریت می گردد.

-بهینه سازی استفاده از منابع انسانی

-پیشگیری از هرگونه اعمال نظر شخصی و تک بعدی نگری در طول پروژه

-کنترل کلیه ریسک ها

-تدارکات و خرید ها به صورت بهتری مدیریت می گردد.

-کسب کیفیت مورد نظر برای پروژه

 

APM یا همان انجمن مدیریت پروژه برای نخستین بار طرح مدیریت استاندارد پروژه را در سال 1992 ارائه داد که همان PMBOK(PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE) نام دارد.

این استاندارد تا حال حاضر 4 بار بازنگری شده است وحاوی الزاماتی می باشد که پروژه را به هدف بسیار نظامند نزدیک میکند.

برمبنای استاندارد PMBOK برای هر پروژه 5 مرحله اساسی تعیین شده است که شامل آغاز،برنامه ریزی،پیاده سازی یا همان اجراو پایان می باشد.این استاندارد برای اجرای موفق تمام پروژه ها ضروری است.

اجرای این استاندارد برای شرکت های بزرگ که پروژه های وسیع عمرانی و صنعتی برایشان تعریف می گردد و یا در مناقصات بزرک و کوچک داخلی و بین المللی حضور دارند ضروری می باشد.

ایزو 10006 (سیستم مدیریت پروژه) یک دید فرایندی دارد که به شرح زیر می باشد:

1-برنامه ریزی (طرح ریزی)

2-نظم بخشی (سازمان دهی)

3-پایش

4-مانیتورینگ (کنترل)

5-ارائه گزارش(گزارش دهی)

6-اقدامات اصلاحی

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us